อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "AI เพื่อนซี้คู่คิดในยุคดิจิทัล" แก่นิสิตหลักสูตร กศ.บ. พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

   5 ก.ค. 67  /   116

     เมื่อ AI (Artificial Intelligence)หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเรื่องที่เข้ามาใกล้ตัวของทุกคนมากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนและการทำงาน การเรียนรู้และทำความเข้าใจในเทคโนโลยี AIจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ  "AI เพื่อนซี้คู่คิดในยุคดิจิทัล"  แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร กศ.บ. พลศึกษา จำนวน 52 คน ณ ห้อง C103 อาคารคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา โดยมีนายกฤษฎา คงหนู หัวหน้ากลุ่มภารกิจนวัตกรรมสื่อดิจิทัล และนางสาวพิชญา จินดามณี นักวิชาการ เป็นวิทยากร โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI สามารถนำเครื่องมือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียน ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด