กิจกรรม Library First Step on Tour For TSU Freshy

   5 ก.ค. 67  /   390

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 อ.ดร.คณิดา สินใหม ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลมอบหมายให้ นางสาวขวัญชนก วิริยะกุลโอภาส บรรณารักษ์ชำนาญการ แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเพิ่มทักษะการค้นหาทรัพยากรของสถาบันฯ พร้อมทั้งนำชมจุดบริการต่างๆ ของสถาบันฯ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ในเวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. ตามลำดับ