ผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

เบอร์ติดต่อ: สงขลา : 074- 317600 ต่อ 4000, พัทลุง : 074-609600 ต่อ 1100
E-mail: siraya.s@tsu.ac.th
สำนักงานสถาบัน
ศุภโชค ชินพงศ์

ศุภโชค ชินพงศ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงาน

เบอร์ติดต่อ: (63) 4001
E-mail: supachoak@tsu.ac.th
อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์

อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 5111
E-mail: aguam@tsu.ac.th
จันทร์จิรา รัตนอุบล

จันทร์จิรา รัตนอุบล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 4101
E-mail: junjira@tsu.ac.th
เจนจิรา วิศพันธ์

เจนจิรา วิศพันธ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ: (61) 1110
E-mail: janjirap@tsu.ac.th
พรรณทิภา รัตนวงศา

พรรณทิภา รัตนวงศา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: (63) 4102
E-mail: rpantipa@tsu.ac.th
เยาวภา หนูทอง

เยาวภา หนูทอง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: (61) 1111
E-mail: yaowapa@tsu.ac.th
นิวัตต์ เรืองณรงค์

นิวัตต์ เรืองณรงค์

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ติดต่อ: (61) 1112
E-mail: rniwat@tsu.ac.th
บุญชญา จารุพันธ์

บุญชญา จารุพันธ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: (63) 4111
E-mail: praphaphan@tsu.ac.th
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ

อนงค์ แก้วคีรีวรรณ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: 4112
E-mail: anong@tsu.ac.th
พิชญ์นันท์ จตุพรโสภากุล

พิชญ์นันท์ จตุพรโสภากุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: (61) 5511
E-mail: phichanan.j@tsu.ac.th
จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น

จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ติดต่อ: (61) 1210
E-mail: jirapornk@tsu.ac.th
กลุ่มภารกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัย
ญาณวุฒิ สุนทรกิจ

ญาณวุฒิ สุนทรกิจ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1130
E-mail: suyanawut@tsu.ac.th
สุชีพ เพชรวงษ์

สุชีพ เพชรวงษ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 4202
E-mail: sucheap@tsu.ac.th
อนุชา ชีช้าง

อนุชา ชีช้าง

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1132
E-mail: canucha@tsu.ac.th
อารัล จันทร์เลื่อน

อารัล จันทร์เลื่อน

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4201
E-mail: arrul@tsu.ac.th
ปิยวัฒน์ ล่ำวัฒนพร

ปิยวัฒน์ ล่ำวัฒนพร

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4203
E-mail: piyawat@tsu.ac.th
วุฒิพร เรืองเนียม

วุฒิพร เรืองเนียม

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 4204
E-mail: wuttiporn@tsu.ac.th
เสริมศักดิ์ รัตนอุบล

เสริมศักดิ์ รัตนอุบล

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1131
E-mail: rsermsak@tsu.ac.th
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์

ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4400
E-mail: teerasak@tsu.ac.th
ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ

ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4401
E-mail: panupong@tsu.ac.th
วรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว

วรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1121
E-mail: worawut@tsu.ac.th
สุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา

สุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: (63) 4408
E-mail: suchai@tsu.ac.th
ไชยอุดร ษรเดช

ไชยอุดร ษรเดช

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานช่าง

เบอร์ติดต่อ: (61) 1122
E-mail: schaiudorn@tsu.ac.th
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
กฤตภ์ แต้ศิริสุข

กฤตภ์ แต้ศิริสุข

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 4307
E-mail: krith@tsu.ac.th
ธนวัฒน์ ปัญญาวรรณศิริ

ธนวัฒน์ ปัญญาวรรณศิริ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4305
E-mail: thanawat@tsu.ac.th
นิภาพร ไฝขาว

นิภาพร ไฝขาว

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4303
E-mail: nipaporn@tsu.ac.th
ราเชนทร์ ชูเสือหึง

ราเชนทร์ ชูเสือหึง

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4304
E-mail: crachain@tsu.ac.th
ภูริชญา คงศรีแก้ว

ภูริชญา คงศรีแก้ว

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4310
E-mail: poorichaya@tsu.ac.th
ธัญรัศม์ โกมลเจริญศรี

ธัญรัศม์ โกมลเจริญศรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4309
E-mail: thanyarat@tsu.ac.th
ออมทรัพย์ ศรีทวี

ออมทรัพย์ ศรีทวี

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4306
E-mail: ormsub@tsu.ac.th
คิสตอน ปาทาน

คิสตอน ปาทาน

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4301
E-mail: kiston@tsu.ac.th
อัตพล เทพสง

อัตพล เทพสง

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1134
E-mail: auttapon@tsu.ac.th
พลชัย บินหมูด

พลชัย บินหมูด

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4308 , (61) 1134
E-mail: ponchai@tsu.ac.th
ทิตยา จันทร์สุข

ทิตยา จันทร์สุข

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 5102
E-mail: tittaya@tsu.ac.th
กุณภัสร แต้ศิริสุข

กุณภัสร แต้ศิริสุข

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 4311
E-mail: kunphatsorn@tsu.ac.th
ภูริพล สุวลักษณ์

ภูริพล สุวลักษณ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4302
E-mail: phuripon@tsu.ac.th
สหภูมิ สุจิโต

สหภูมิ สุจิโต

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4302
E-mail: sahapoom.s@tsu.ac.th
ภัทราวุธ รักปลอด

ภัทราวุธ รักปลอด

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (63) 4302
E-mail: phuttarawoot.r@tsu.ac.th
กลุ่มภารกิจพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อดิจิทัล
กฤษฎา คงหนู

กฤษฎา คงหนู

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1120
E-mail: kkritsada@tsu.ac.th
พิชญา จินดามณี

พิชญา จินดามณี

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 4402
E-mail: pichaya@tsu.ac.th
สุวรรณ โชติการ

สุวรรณ โชติการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการ ระดับชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 4403
E-mail: csuwan@tsu.ac.th
อนุชา วิปุลากร

อนุชา วิปุลากร

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 4405
E-mail: anucha@tsu.ac.th
ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ หนูรินทร์

ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ หนูรินทร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 4404
E-mail: nsakarin@tsu.ac.th
วิเชียร ขุนเพชร

วิเชียร ขุนเพชร

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ: (61) 1124
E-mail: wichean@tsu.ac.th
ดนัย ทองเต็ม

ดนัย ทองเต็ม

ตำแหน่ง: นักวิชการ

เบอร์ติดต่อ: (61) 1223
E-mail: thdanai@tsu.ac.th
กัณฐ์ธนาศิลป์ ธนูศร

กัณฐ์ธนาศิลป์ ธนูศร

ตำแหน่ง: นักวิชการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 5409
E-mail: kantanasill@tsu.ac.th
บุญฤทธิ์ คงลำพูน

บุญฤทธิ์ คงลำพูน

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน

เบอร์ติดต่อ: (63) 5405
E-mail: boonyarit@tsu.ac.th
ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ

ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 5555
E-mail: khwanchanok@tsu.ac.th
ว่าที่ ร.ท. นพดล ชัยศิริ

ว่าที่ ร.ท. นพดล ชัยศิริ

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1234
E-mail: cnoppadol@tsu.ac.th
สุพิริยา ผลนาค

สุพิริยา ผลนาค

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1222
E-mail: psupiriya@tsu.ac.th
กลุ่มภารกิจจัดการและบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ผกาทิพย์ ชูชาติ

ผกาทิพย์ ชูชาติ

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์

เบอร์ติดต่อ: (63) 5106
E-mail: phakatip@tsu.ac.th
จิตติมา  ดำชู

จิตติมา ดำชู

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน

เบอร์ติดต่อ: (63) 5204
E-mail: djittima@tsu.ac.th
จิตติมา  หนูช่วย

จิตติมา หนูช่วย

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 5411
E-mail: jittima.n@tsu.ac.th
ธมลวรรณ  ขุนไพชิต

ธมลวรรณ ขุนไพชิต

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1231
E-mail: khthamonwan@tsu.ac.th
เนาวลักษณ์ แสงสนิท

เนาวลักษณ์ แสงสนิท

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ: (61) 1222
E-mail: snawaluk@tsu.ac.th
ปิติมา  แก้วเขียว

ปิติมา แก้วเขียว

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1231
E-mail: pitima@tsu.ac.th
ละอองดาว  เหล่าแก้ว

ละอองดาว เหล่าแก้ว

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน

เบอร์ติดต่อ: (63) 5315
E-mail: laongdow@tsu.ac.th
ศรินญา  สังข์ศิริ

ศรินญา สังข์ศิริ

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน

เบอร์ติดต่อ: (63) 5410
E-mail: sarinya@tsu.ac.th
สุนิษา ขันนุ้ย

สุนิษา ขันนุ้ย

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1231
E-mail: ksunisa@tsu.ac.th
เสาวภา เพ็ชรรัตน์

เสาวภา เพ็ชรรัตน์

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์

เบอร์ติดต่อ: (61) 1221
E-mail: psaowapa@tsu.ac.th
วินิจ แก้วคีรีวรรณ

วินิจ แก้วคีรีวรรณ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เบอร์ติดต่อ: (61) 1222
E-mail: winit@tsu.ac.th
ณาตยา นุ่นเกลี้ยง

ณาตยา นุ่นเกลี้ยง

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เบอร์ติดต่อ: (61) 1234
E-mail: nnattaya@tsu.ac.th
ถวิล เปียคง

ถวิล เปียคง

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 5106
E-mail: tawin@tsu.ac.th
นิภารัตน์ จิรานุกรม

นิภารัตน์ จิรานุกรม

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 5106
E-mail: niparat@tsu.ac.th
เนตรนภา สมบัติ

เนตรนภา สมบัติ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 5106
E-mail: nednapa@tsu.ac.th
เบญจวรรณ เทพยา

เบญจวรรณ เทพยา

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 5106
E-mail: benjawan.t@tsu.ac.th
พิชามญชุ์ ทองซ้วน

พิชามญชุ์ ทองซ้วน

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 5106
E-mail: pichamon@tsu.ac.th
วิวรรธน์ จิตคงสง

วิวรรธน์ จิตคงสง

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เบอร์ติดต่อ: (61) 1222
E-mail: wiwat@tsu.ac.th
อุมาภรณ์  ธนูศร

อุมาภรณ์ ธนูศร

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เบอร์ติดต่อ: (63) 5312
E-mail: aumaporn@tsu.ac.th