สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความสําคัญของการเป็น แหล่งที่นําเสนอความรู้และสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัล โดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในสังคมและ รูปแบบการใช้งานในโลกปัจจุบันและอนาคตที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาและการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมในทุกมิติ การเพิ่มศักยภาพด้านความรู้และ ทักษะของบุคลากรและผู้เรียนให้สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียนรู้และการทํางานให้เหมาะสมกับ ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล การสร้างและสนับสนุนเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทันสมัย และดิจิทัลให้กับผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหา ในสังคมและองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว