ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา

Address :
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา
140 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  Phone : 0-7431-7600
  E-mail : lrdt@tsu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :

 • อาคารหอสมุด
  • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
    5555
  • บริการยืมคืน
    5106
  • บริการวารสาร
     5204
  • บริการสื่อโสตทัศน์
     5405, 5409
  • บริหารงานทั่วไป
     5111, 5511
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ
     5102
 • อาคารคอมพิวเตอร์
  • สำนักงานเลขานุการ
     4100 ,4101 ,4102 ,4111 ,4112 ,4555
  • บริการและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
     4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4408
  • พัฒนาระบบเครือข่าย
     4200 ,4201 ,4202 ,4203 ,4204 ,4205
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ
     4300 ,4301 ,4302 ,4303 ,4304 ,4305 ,4308 ,4309 ,4311

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง

Address :
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง 93110
  Phone : 0-7460-9600
  E-mail : lrdt@tsu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :

 • หอสมุด
  • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
    1222
  • บริการยืมคืน
    1222
  • บริการวารสาร
     1221
  • บริการสื่อโสตทัศน์
     1234
  • บริหารงานทั่วไป
     1211
 • คอมพิวเตอร์
  • บริหารงานทั่วไป
     110, 1111, 1112
  • บริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
     124, 1120, 1121, 1122
  • พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
     1131, 1132, 1133, 1134