อบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS

   21 ต.ค. 66  /   67

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (ฝ่ายหอสมุด) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS
.......
หัวข้อ "Empowering your research publication and SDG using Scopus" เพิ่มพูนทักษะการทำงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง Publication & SDGs โดยเครื่องมือวิจัยจาก Scopus

????‍???? วิทยากร : ดร.ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย (ดร.วิน) Customer Consultant, Elsevier SEA
.......
วันอบรม :
???? วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
???? เวลา 10.00 - 12.00 น.

????ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม https://bit.ly/4959pOo
????ห้องออนไลน์ Webex : https://bit.ly/401NNyB

❤️‍???? TSU LIB Research Publication Support Services : bit.ly/3L3h71s