อบรม "การใช้งานระบบบัญชีสามมิติใหม่ " สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป-จัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

   31 ม.ค. 67  /   1032

   มหาวิทยาลัยทักษิณได้ใช้บัญชีสามมิติในการบันทึก รวบรวม และประมวลผลข้อมูลระบบงบประมาณ  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบครุภัณฑ์และวัสดุ ระบบการเงินรับ ระบบการเงินจ่าย ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นระยะเวลา 15 ปี ทำให้ปัจจุบันระบบไม่รองรับกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน เกิดปัญหาในการใช้งานระบบ ทางกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจึงได้พัฒนาระบบบัญชีสามมิติใหม่ขึ้นมาทดแทนระบบเก่าเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและตอนนี้สามารถใช้งานระบบใหม่ได้แล้ว 

  เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบัญชีสามมิติใหม่" สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป-จัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีผู้เข้าบอบรมทั้ง 2 วิทยาเขต จำนวน 115 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบบัญชีสามมิติใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณได้ โดยมี นายภูริพล สุวลักษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรหลัก และมีบุคลากรกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้ช่วยวิทยากร