โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU MOOC” (สำหรับอาจารย์)

   2 ก.พ. 67  /   143

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU MOOC” (สำหรับอาจารย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานและการสร้างแบบทดสอบในระบบ TSU MOOC

วิทยาเขตพัทลุง
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

วิทยาเขตสงขลา
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

สมัครเข้าร่วมอบรม : http://digital.tsu.ac.th/training/