TSU-IR แหล่งรวบรวมผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย ของอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

   5 ก.พ. 67  /   27

???? แหล่งรวบรวมวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย ของอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

???? คลังปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-Intellectual Repository) เป็นคลังข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย ที่เป็นผลงานทางวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยให้บริการข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน

???? สามารถเข้าใช้งานได้ที่ : http://ir.tsu.ac.th/jspui/

✅ เข้าใช้งานได้ทั้งนิสิต อาจารย์ และประชาชนทั่วไป

✅ ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full-Text) ได้