โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ "การใช้งาน Google Application"

   7 ก.พ. 67  /   1000

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 13.00 น. – 17.00 น.)สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักงานวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์"การใช้งาน Google Application" (ให้กับบุคลากรของหน่วยงานและผู้ที่สนใจ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานและนำ Google Application มาบริหารจัดการ ซึ่งได้มีการรวมแอปพลิเคชัน ต่างๆ ที่ถือว่ามีความจำเป็นต่อการเรียนรู้และการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น สามารถสร้างปฏิทิน  แบบสอบถามออนไลน์ และอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน  32 คน โดยมี นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรและ นายอัตพล เทพสง  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วยวิทยากร