โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU MOOCs”

   7 ก.พ. 67  /   577

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567(เวลา 13.00 น. – 17.00 น.) สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU MOOC” (สำหรับอาจารย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานและการสร้างแบบทดสอบในระบบ TSU MOOC ด้วยตนเองได้ ให้กับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมี นายสุวรรณ โชติการ ตำแหน่งนักวิชาการ ชำนาญการ และนายกฤษฎา คงหนู ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร