โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ " การออกแบบ Infographics ด้วย Canva "

   8 ก.พ. 67  /   513

    การออกแบบงานต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้และทักษะด้านการออกแบบในการสร้างสรรค์งานออกมาให้น่าสนใจ จึงจะช่วยให้ดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นมากขึ้น เดิมทีนักออกแบบด้านนี้ต้องมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะด้านในการใช้โปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการออกแบบ ซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การออกแบบ Infographics ถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนา Platform สำหรับการออกแบบการออกแบบ Infographics ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่าย ลดขั้นตอนและความยุ่งยากลง ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่ายแม้จะไม่มีพื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบ

     ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานได้ ทางสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "การออกแบบ Infographics ด้วย Canva"  ให้แก่สำหรับนิสิตของคณะ โดยมีนิสิตสมัครเข้าร่วมจำนวน 89 คน   ซึ่งมีนายกฤษฎา คงหนู ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรและ นายอัตพล เทพสง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร