อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงและแหล่งสารสนเทศที่มีคุณภาพ"

   9 ก.พ. 67  /   31

วันที่ 8 ก.พ. 2567 (08.00 น.-11.00 น.) คุณเนาวลักษณ์ แสงสนิท บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ และคุณเสาวภา เพ็ชรรัตน์ บรรณารักษ์ งานบริการให้การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงและแหล่งสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและสัมมนา พัฒนาทักษะด้านการรู้สารสนเทศให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัย จำนวน 47 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 304 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง