โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Excel (สำหรับนิสิต)

   9 ก.พ. 67  /   347

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " การใช้งาน Microsoft Excel " (สำหรับนิสิต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ในการเรียนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Excel (สำหรับนิสิต) วันที่ 9 และ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (13.00 - 17.00 น.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 307 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีนายกฤษฎา คงหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร และนายอัตพล เทพสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร