โครงการฝึกอบรม การจัดทำรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ด้วย Dashboard

   13 ก.พ. 67  /   532

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 08.30 น. – 12.00 น.) สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักงานวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์" การจัดทำรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ด้วย Dashboard " (ให้กับบุคลากรวิทยาเขตพัทลุง)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ตัดสินใจและสามารถออกแบบ Dashboard และเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบเชิงสถิติ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน  26 คน โดยมี นางสาวทิตยา จันทร์สุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับชำนาญการ) การเป็นวิทยากรและ นายอัตพล เทพสง  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร