โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Excel

   27 ก.พ. 67  /   50

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (13.00 น. - 17.00 น.) สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Excel ( Pivot table ) ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มทักษะการใช้สำหรับการสรุปผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ ในรูปแบบของตาราง และรูปแบบกราฟ โดยมีนายญาณวุฒิ สุนทรกิจ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร