การสอบวัดสมรรถนะด้าน ICT (Level 2)

   6 มี.ค. 67  /   63

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดแนวทางพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ของ บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็น Digital University ซึ่งบุคลากรจำเป็นต้องมีสมรรถนะด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมสมรรถนะ 4 มิติ ประกอบด้วย 1) การใช้ (Use) 2) เข้าใจ (Understand) 3) การสร้าง (create) 4) เขาถึง (Access) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จึงร่วมมือกับสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดการสอบวัดสมรรถนะด้าน ICT (Level 2) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้ง 2 วิทยาเขต