เพิ่มเทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน EXCEL ให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

   21 มี.ค. 67  /   542

    
    ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน EXCEL (รุ่นที่ 2) ให้กับบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยใช้สถานที่ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT304) สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีวัตถุปรสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงที่เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 
    โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยทีมวิทยากรเป็นบุคลากรของสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความเชี่ยวชาญการใช้งานของโปรแกรม Microsoft Excel