ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คณิดา สินใหม เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

   27 เม.ย. 67  /   268

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คณิดา สินใหม เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

"สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณสู่การเป็น Digital University ภายในปี 2570"