ข้อมูล LRDT Dashboard AUA QA ปีการศึกษา 2566

   29 เม.ย. 67  /   61

???? ข้อมูล AUA QA ปีการศึกษา 2566

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ในส่วนเกณฑ์คุณภาพที่ 7 Facilities and Infrastructure (สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ มีข้อมูลประกอบการเขียนรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามแนวทาง AUN QA

✅ โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/AUNQA-66