โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

   29 เม.ย. 67  /   67

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (LRDT) มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์  ดร. คณิดา สินใหม ผู้อำนวยสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลกรกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น TSU ALL LINK สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป