ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

   1 พ.ค. 67  /   864

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.คณิดา สินใหม เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์


ในโอกาสเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มอบหนังสือ “ผู้กลายเป็นเรื่องเล่าของหมู่บ้าน" เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  จำนวน 10 เล่ม ให้กับสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ดร.คณิดา สินใหม ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน ของนิสิตตลอดจนผู้สนใจทั่วไปต่อไป