ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (วิทยาเขตพัทลุง)

   2 พ.ค. 67  /   666

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 อ.ดร.คณิดา สินใหม ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลเดินทางเข้าปฎิบัติงานที่สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเป็นวันแรกหลังจากได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย

โอกาสนี้บุคลากรสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุงให้การต้อนรับพร้อมทั้งแสดงความยินดี พบปะทักทายร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน