ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร "การออกแบบรายวิชาออนไลน์โดยใช้ระบบ TSU MOOC"

   8 พ.ค. 67  /   602

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 (13.00 - 16.00 น.) ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การออกแบบรายวิชาออนไลน์โดยใช้ระบบ TSU MOOC" ให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้อง C207 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

     โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลมอบหมายให้ นายสุวรรณ โชติการ ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ และนายวุฒิพร เรืองเนียม ตำแหน่งนักวิชาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้