ประชุมบุคลากรสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

   9 พ.ค. 67  /   417

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2567  ณ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลาและพัทลุง)ได้จัดกิจกรรมประชุมบุคลากรภายในองค์กร เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

     อาจารย์ดร.คณิดา สินใหม ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมเป็นประธานพร้อมด้วยบุคลากรทั้ง 2 วิทยาเขต ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับฟังการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มภาระกิจรวมถึงขอบเขตงานในส่วนของรายบุคคล  ซึ่งในช่วงเวลาของการประชุม หัวหน้ากลุ่มภารกิจนำเสนอในภาพรวมที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฎิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบทั่วกัน