แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม

   11 พ.ค. 67  /   599

     การเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยมได้จัดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 (13.00-17.00 น.) อาจารย์ดร.คณิดา สินใหม ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลมอบหมายให้ นายกฤษฎา คงหนู ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม" และนางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท นางสางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ปฏิบัติการใช้งานห้องสมุดสำหรับนักเรียนใหม่"

      ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม