กำหนดการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์  รอบสอบวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

   5 ก.ค. 67  /   27

สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ ⬇️ รอบสอบวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

???? สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ????

ยกเว้น..นิสิตรหัส 66 ใช้เกณฑ์การทดสอบใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสอบวัดทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) พ.ศ. 2566 (รอประกาศรับสมัครสอบเร็วๆนี้)

--------------------------------------------

???? ลงทะเบียนสมัครสอบ

---➡️ วันที่ 8 - 10 ก.ค. 67 ที่เว็บไซต์ ????https://cst.tsu.ac.th/

.

???? ชำระค่าธรรมเนียมสอบซ่อม

---➡️ วันที่ 8 - 10 ก.ค. 67 (ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น)

.

???? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ

---➡️ วันที่ 11 ก.ค. 67 ที่เว็บไซต์ ????https://cst.tsu.ac.th/

--------------------------------------------

✅ สอบวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 67 ???? 13.00 - 15.00 น.

???? ณ อาคารคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยาการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

--------------------------------------------

????????ปฏิทินกำหนการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี (Computer Skill Test) สําหรับนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 https://cst.tsu.ac.th/images/calendar67.pdf