อบรมเชิงปฏิบัติการ "Digital Resource & Research Tool for Research & Seminar" ให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 4

   6 ก.ค. 67  /   396

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2567  (เวลา 15.00-17.00 น.) สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "Digital Resource & Research Tool for Research & Seminar" แก่นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน โดยมีนางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ บรรณารักษ์ เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นการฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะสารสนเทศ สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนในการทำวิจัยหรือผลงานทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือในการจัดการบรรณานุกรมเพื่อการทำผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ