แนะนำ "การสมัครและวิธีการใช้งาน Office 365 ให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ "

   8 ก.ค. 67  /   369

     สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลมีพันธกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากรโดยดำเนินการจัดการอบรมและให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาโดยตลอด
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น-10.00 น. นางสาวพิชญา จินดามณี นักวิชาการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลได้แนะนำการสมัครและวิธีการใช้งาน Office 365 ให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จำนวน 60 คนทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเครื่องมือและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป