อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Digital Resource & Research Tool for Research & Seminar" ให้กับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

   8 ก.ค. 67  /   304

  
     วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Digital Resource & Research Tool for Research & Seminar" แก่นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวท.บ. สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน 38 คน ณ ห้องIT 302 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล            โดยมี นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นวิทยากร มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนในการทำวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเพื่อรองรับการศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่ที่ผู้เรียนต้องมีทักษะกระบวนการวิจัยและสามารถศึกษาค้นคว้าสารสนเทศด้วยตนเองผ่านช่องทางที่สถาบันฯ มีให้บริการอย่างหลากหลาย