กิจกรรม "Library First Step on Tour For TSU Freshy" แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์

   10 ก.ค. 67  /   348

     วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมLibrary First Step on Tour For TSU Freshy แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทยชั้นปีที่ 1 จำนวน 32 คน เพื่อแนะนำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่ต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดให้บริการโดยมีนางสาวสุนิษา ขันนุ้ย บรรณารักษ์ นางสาวเสาวภา เพ็ชรรัตน์ บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายและนำชม