E - form

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E- form) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการขอรับบริการต่างๆ ดังนี้

แบบฟอร์มขอใช้บริการโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ITHENTICATE Plagiarism checker
แบบฟอร์มบริการนำส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับห้องสมุดอื่นๆ
แบบฟอร์มบริการตรวจสอบคุณภาพวารสาร เพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ (Library Services for Research Support)
แบบฟอร์มบริการช่วยค้นหาบทความฉบับเต็ม (Find Fulltext Service)
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก PULINET CARD สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด
แบบประเมินความผูกพันของผู้รับบริการของห้องสมุด
แบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด