แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมต่อไป

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการผลิตสื่อดิจิทัล
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด
แบบประเมินความผูกพันของผู้รับบริการของห้องสมุด