TSU VPN : บริการเครือข่ายเสมือน มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

          บริการ VPN (Virtual Private Network) สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเสมือนเป็นเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตที่บ้าน อินเทอร์เน็ตมือถือ หรืออินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่กำลังใช้งานอยู่ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศที่ถูกจำกัดการใช้งานเฉพาะเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น หรือการเข้าใช้บริการฐานข้อมูล E-Book E-Journal ที่มหาวิทยาลัยจัดหามาให้บริการได้

 

โปรแกรม VPN Client และคู่มือการติดตั้ง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  โปรแกรม VPN client คู่มือการติดตั้ง
VPN client for MacOS Download  
VPN client for Windows 32-bit Download PDF | VDO
VPN client for Windows 64-bit Download PDF
Fortinet_CA_SSLProxy Download PDF
สำหรับ iOS   .PDF
สำหรับ Android   PDF