มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการจัดสรรลิขสิทธิ์ (License) การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education (โปรแกรมจัดการเอกสาร PDF) จาก Thai University Consortium เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดอ่านและแก้ไขเนื้อหาภายในเอกสาร บริหารจัดการเอกสารและงานสารบรรณต่าง ๆ บนเอกสาร PDF ได้ 

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับบุคลากร

     ✓ สำหรับ Windows 

      สำหรับ Mac


 คู่มือการติดตั้ง Foxit PDF Editor for Education 

     ✓ ดาวน์โหลดคู่มือ

 

 คู่มือการติดตั้งลายเซ็นดิจิทัล

     ✓ ดาวน์โหลดคู่มือ