โปรแกรม SPSS

 

     เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ ในการทำงาน การวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ใช้งานโปรแกรม SPSS เป็นลิขสิทธิ์แบบ Concurrent user license (40 Licenses)

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • สามารถใช้งานสำหรับการเรียนการสอนและการทำงานวิจัยที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
  • สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต
  • สงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น 
  • สามารถใช้งานพร้อมกันได้สูงสุด 40 เครื่อง และหากมีการใช้งานเต็มจำนวนแล้วผู้ใช้งานต้องรอให้มีการปิดโปรแกรมเพื่อคืนสิทธิ์ก่อน
  • หากใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยต้องทำการเชื่อมต่อ TSU VPN (Virtual Private Network) ก่อนการใช้โปรแกรมทุกครั้ง

 

Download SPSS

 SPSS 29 for Windows
 Amos 29 for Windows
 SPSS 29 for MAC
 Thai Fonts for SPSS
 คู่มือการติดตั้งโปรแกรม