LRDT Services

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


Update !! เวลาเปิดให้บริการห้องสมุด ช่วงภาคเรียนฤดูร้อน  ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 9 มิถุนายน 2567
9
18 เม.ย. 67
แจ้ง !! ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2567
24
11 เม.ย. 67
ปิดให้บริการห้องสมุด และอาคารคอมพิวเตอร์ วันที่ 10 เมษายน 2567 เฉพาะวิทยาเขตสงขลา
21
9 เม.ย. 67
ประกาศปิดให้บริการระบบ TSU MOOC ในวันที่ 17 เม.ย. 2567 เพื่อทำการย้ายและขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
35
5 เม.ย. 67
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU MOOC” (สำหรับอาจารย์)
217
2 ก.พ. 67
เชิญชวน...คณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมอบรมการใช้และคัดเลือก eBooks (CU-eLibrary) จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่หอสมุดจัดซื้อ)
68
8 ธ.ค. 66
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL Plus with Full Text
76
4 พ.ย. 66
อบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS
115
21 ต.ค. 66