LRDT Services

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2566
8
23 ก.พ. 67
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน (ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี) สอบวัดสมรรถนะด้าน ICT ( DIGITAL LITERACY )
9
22 ก.พ. 67
หอสมุด!! ปิดให้บริการวันมาฆบูชา วันที่ 24 ก.พ. 67 และ วันที่ 26 ก.พ. 67
11
22 ก.พ. 67
งาน "สัปดาห์หนังสือ TSU Mini Book Fair & ห้องสมุดมีชีวิต" 
33
13 ก.พ. 67
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU MOOC” (สำหรับอาจารย์)
143
2 ก.พ. 67
เชิญชวน...คณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมอบรมการใช้และคัดเลือก eBooks (CU-eLibrary) จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่หอสมุดจัดซื้อ)
29
8 ธ.ค. 66
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL Plus with Full Text
37
4 พ.ย. 66
อบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS
67
21 ต.ค. 66

ภาพกิจกรรม