LRDT Services

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


แจ้ง !! ปิดให้บริการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567
41
20 พ.ค. 67
แจ้ง !! ปิดให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567
119
17 พ.ค. 67
มีให้บริการแล้ว !! โปรแกรม SPSS ลิขสิทธิ์แบบ Concurrent user license (40 Licenses)
29
14 พ.ค. 67
เผยคำค้นสุดฮิต ของผู้ใช้บริการห้องสมุด ค้นหาอะไรบ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567
29
14 พ.ค. 67
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU MOOC” (สำหรับอาจารย์)
507
2 ก.พ. 67
เชิญชวน...คณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมอบรมการใช้และคัดเลือก eBooks (CU-eLibrary) จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่หอสมุดจัดซื้อ)
141
8 ธ.ค. 66
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL Plus with Full Text
149
4 พ.ย. 66
อบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS
285
21 ต.ค. 66

ภาพกิจกรรม