แจ้งปิดเพจ/เว็บไซต์ สำนักคอมพิวเตอร์และสำนักหอสมุด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป

   25 ธ.ค. 66  /   434

แจ้งผู้ใช้บริการ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
ทางสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล จะทำการยุติเพจและเว็บไซต์ดังต่อไปนี้


 ปิดเว็บไซต์ :
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ  : http://www.lib.tsu.ac.th
- สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  : http://cc.tsu.ac.th
 ปิดเพจ Facebook :
- Library TSU
- งานบริการ วิทยาเขตพัทลุง
- Computer Center TSU


ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยจะมีการใช้เพจใหม่และเว็บไซต์ใหม่ในชื่อ 
เพจใหม่ : 
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล TSU LRDT  : https://www.facebook.com/LRDT.TSU
 เว็บไซต์ใหม่ :
https://lrdt.tsu.ac.th/


สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อม "ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณสู่การเป็น Digital University ภายในปี 2570"